Anketa
Ste e bili pri bajerju?
 
Poi?i na strani

Zaloki bajer - u?ilnica v naravi

Nosilec projekta: Mestna ob?ina Nova Gorica,Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Partnerji projekta: Zavod Komuni, Zalo?e
Trajanje projekta: 2010 - 2011

KRATEK POVZETEK PROJEKTA

Glede na to, da postaja naravoslovni turizem v svetu vse bolj aktualen in da na Primorskem nimamo nobenega bajerju podobnega objekta prirejenega za obisk, se je lokalna skupnost v Zalo?ah odlo?ila, da bajer in njegovo okolico uredijo v "u?ilnico v naravi". Pri ureditvi u?ilnice in dejavnostih za obiskovalce (delavnice, vodeni ogledi, panoji, film, interaktivne vsebine...) so se upotevala na?ela interpretacije narave. Ob minimalnih posegih v sam bajer smo eleli u?ilnico tako urediti, da bo obiskovalcem nudila neko novo doivetje in stik z naravo. Po obisku bajerja naj bi se vsak obiskovalec zavedal, da so bajer in druga mokri?a izjemno pomembna za ohranjanje biotske pestrosti Vipavske doline in ire okolice.

delavnica-na-travniku1kaj-se-bo-prikazalo1izpolnjevanje-nalog

KOMU JE U?ILNICA V NARAVI NAMENJENA?

U?ilnica v naravi je namenjena iri javnosti, predvsem pa:
- krajanom Zalo?,
- obiskovalcem Zalo? iz okolikih krajev (npr. nedeljski turisti) in tujine (npr. turisti, ki v Zalo?ah prespijo),
- otrokom in u?encem okolikih vzgojno-izobraevalnih ustanov iz Vipavske doline, pa tudi ostale Slovenije in zamejstva.

KAJ JE BILO V OKVIRU PROJEKTA NAREJENO?

- popisali smo rastlinstvo in ivalstvo ob bajerju;
- izdelali smonatan?en na?rta interpretacije, ki je na podlagi popisov rastlinstva in ivalstva opredelil vsebine u?ilnice v naravi in njihovo izvedbo;
- postavili smo usmerjevalne oznake na krii?ih;
- uredili smo okolico bajerja (odstranili smo smeti, o?istili in ozna?ili tematsko pot po okolici bajerja);
- izdali smo dve publikaciji o Zalokem bajerju, od katerih ena opisuje dogajanje pri bajerju skozi letne ?ase, druga pa je vodnik po tematski poti. Publikaciji sta v slovenskem, italijanskem, anglekem in nemkem jeziku;
- izvedli smo vodene oglede in delavnice ob bajerju za doma?ine, u?ence O Dornberk in u?ence O Vipava;
- uredili smo interpretacijsko sredi?e v Zalo?ah, kjer obiskovalci ob panojih in interaktivnemu kiosku spoznavajo pomen bajerja za ohranjanje biotske pestrosti;
- postavili smo spletno stran o bajerju in posneli kratek film.

Celotna vrednost projekta je bila 52.000 , od tega je bilo 25.000 sofinancirano iz sredstev LEADER.